Informatică Aplicată

* Programul de studiu nu va mai fi ofertat începând cu anul universitar 2022-2033.

Prezentarea specializării

Misiunea principală a programului de studii Informatică Aplicată este pregătirea de specialiști informaticieni care posedă cunoștințe solide de informatică și abilitatea de a le aplica în rezolvarea unor probleme specifice diferitelor domenii. Programul își propune să ofere bagajul de cunoștințe și competențe care să le permită absolvenților integrarea facilă în industria IT dar și posibilitatea de a continua pregătirea profesională prin programe masterale și integrarea ulterioară într-o activitate de cercetare în domeniul informaticii aplicative. Obiectivul programului de studii Informatică Aplicată este de a furniza absolvenților:


Cunoștințe teoretice și practice privind:

 • structura și funcționarea unui sistem de calcul
 • analiza, proiectarea și implementarea aplicațiilor informatice
 • analiza problemelor și construirea de modele abstracte/modele formale/modele computaționale
 • analiza, modelarea, interpretarea și evaluarea unor sisteme complexe


Aptitudini/abilități/deprinderi:

 • implementarea aplicațiilor în limbaje de programare specifice
 • verificarea și testarea aplicațiilor informatice
 • planificarea activității de proiectare și implementare a unor aplicații informatice
 • configurarea și integrarea sistemelor de calcul/ sistemelor software
 • proiectarea și dezvoltarea unor arhitecturi software pentru gestiunea datelor
 • administrarea rețelelor de calculatoare
 • elaborare de documentații și oferire de consultanță în domeniu
 • punerea în practică a unor strategii de asigurare a securității datelor și politicilor de administrare a datelor

Planurile de învățământ

Fișele disciplinelor

Legături între discipline

Grila de corelare a competențelor și ocupațiilor

Competenţe profesionale (conform grilelor RNCIS):

 

CP1. Programarea în limbaje de nivel înalt.
CP2. Dezvoltarea şi întreținerea aplicațiilor informatice.
CP3. Utilizarea instrumentelor informatice in context interdisciplinar.
CP4. Utilizarea bazelor teoretice ale informaticii.
CP5. Utilizarea şi administrarea sistemelor de calcul, bazelor de date şi reţelelor de calculatoare.
CP6. Planificarea şi monitorizarea proiectelor informatice.
CP7. Utilizarea principiilor și metodelor din ingineria programării în implementarea sistemelor informatice.
CP8. Utilizarea conceptelor, tehnicilor și instrumentelor software specifice pentru proiectarea și implementarea de aplicații web, interfețe grafice și sisteme inteligente.


Competenţe transversale (conform grilelor RNCIS):

 

CT1. Aplicarea regulilor de muncă organizată şi eficientă, a unor atitudini responsabile faţă de domeniul didactic-ştiinţific, pentru valorificarea creativă a propriului potenţial, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională.
CT2. Desfăşurarea eficientă a activităţilor organizate într-un grup inter-disciplinar și dezvoltarea capacităţilor empatice de comunicare inter-personală, de relaţionare şi colaborare cu grupuri diverse.
CT3. Utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare, informare, cercetare şi dezvoltare a capacităţilor de valorificare a cunoştinţelor, de adaptare la cerinţele unei societăţi dinamice și de comunicare în limba română și într-o limbă de circulație internațională


Ocupații potențiale

 

Absolvenții programului de studii Informatică Aplicată sunt pregătiți pentru a ocupa poziții din categoria Specialiști în tehnologia informației și a comunicațiilor (conform COR – Codul Ocupațiilor din România), în particular:

 • Analist (COR 251201)
 • Programator (COR 251202)
 • Programator de sistem informatic (COR 251204)
 • Inginer de sistem software (COR 251205)
 • Manager proiect informatic (COR 251206)
 • Specialist în domeniul proiectării asistate de calculator (COR 251401)
 • Specialist în proceduri și instrumente de securitate a sistemelor informatice (COR 251402)
 • Consultant în informatică (COR 251901)