Informatică ID (formă de învățământ la distanță)

Prezentarea specializării

Planurile de învățământ aferente specializării.

Forma de învățământ la distanță conferă aceeași diplomă ca și în cazul studiilor la forma de învățământ cu frecvență iar curricula și cursurile sunt identice cu cele de la forma de învățământ de zi. Diferența constă în numărul de întâlniri față în față cu cadrele didactice. Întâlnirile se vor desfășura fizic și online în funcție de specificul disciplinei fiind programate la sfârșitul săptămânii (vineri după-masă/sâmbătă/duminică). Întâlnirile online se pot desfășura și în timpul săptămânii, în a doua parte a zilei. Materialele vor fi disponibile prin intermediul platformei e-learning utilizată de UVT https://elearning.e-uvt.ro/.

Misiunea principală a programului de studii Informatică este pregătirea de specialiști informaticieni care posedă cunoștințe solide de informatică și abilitatea de a le aplica în rezolvarea unor probleme specifice diferitelor domenii. Programul își propune să ofere bagajul de cunoștințe și competențe care să le permită absolvenților integrarea facilă în industria IT dar și posibilitatea de a continua pregătirea profesională prin programe masterale și integrarea ulterioară într-o activitate de cercetare în domeniul informaticii teoretice și aplicative. Obiectivul programului de studii Informatică este de a furniza absolvenților:


Cunoștințe teoretice și practice privind

 • analiza, proiectarea, implementarea și întreținerea aplicațiilor informatice
 • analiza, modelarea, interpretarea și evaluarea unor sisteme complexe
 • analiza problemelor și construirea de modele abstracte/modele formale/modele computaționale
 • utilizarea de concepte teoretice din informatică
 • structura și funcționarea unui sistem de calcul
 • stocarea, organizarea și prelucrarea datelor


Aptitudini/abilități/deprinderi
:

 • implementarea aplicațiilor în limbaje de programare specifice
 • verificarea și testarea aplicațiilor informatice
 • planificarea activității de proiectare și implementare a unor aplicații informatice
 • configurarea și integrarea sistemelor de calcul/ sistemelor software
 • proiectarea și dezvoltarea unor arhitecturi software pentru organizarea și prelucrarea datelor
 • administrarea rețelelor de calculatoare
 • elaborare de documentații și oferire de consultanță în domeniu
 • punerea în practică a unor strategii de asigurare a securității datelor și politicilor de administrare a datelor

Fișele Disciplinelor

Grila de corelare a competențelor și ocupațiilor, cf. RNCIS

Competențe-cheie:

 • CC1. Competențe în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii;
 • CC2. Competențe digitale;
 • CC3. Competențe personale, sociale și de a învăța să înveți;
 • CC4. Competențe antreprenoriale.

Competențe profesionale:

 • CP1. Analiza, interpretarea și structurarea datelor, construirea de modele abstracte/ formale/ computaționale, algoritmizarea și eficientizarea prelucrărilor, cu scopul rezolvării unei probleme concrete;
 • CP2. Configurarea, administrarea, întreținerea și monitorizarea unui sistem de calcul/ a unei rețele de calculatoare/ a unei baze de date;
 • CP3. Analiza cerințelor, documentarea, modelarea, proiectarea, dezvoltarea, testarea și evaluarea unui sistem informatic;
 • CP4. Planificarea, organizarea și monitorizarea implementării unui proiect informatic;
 • CP5. Proiectarea, implementarea și validarea unor sisteme de analiză și vizualizare a datelor, de prelucrare a imaginilor, de optimizare a sarcinilor care încorporează elemente de inteligență artificială;
 • CP6. Elaborarea de rapoarte/documentații tehnice, oferirea de consultanță în domeniul informaticii, derularea de activitate de cercetare în domeniul informaticii.

Competențe transversale:

a) Competențe personale:

 • CT1. Aplicarea regulilor de muncă organizată și eficientă, a unor atitudini responsabile față de domeniul de specialitate, cu respectarea principiilor, normelor și a codului de etică profesională;
 • CT2. Identificarea oportunităților de formare profesională continuă și valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare.

b) Competențe interpersonale:

 • CT3. Asumarea rolului și responsabilităților din cadrul unei echipe interdisciplinare, utilizarea unor tehnici de comunicare și relaționare eficientă și dezvoltarea capacităților empatice de comunicare inter-personală.

c) Competențe de cetățenie globală:

 • CT4. Implicarea în activități destinate unor grupuri sociale diverse și utilizarea expertizei profesionale pentru a iniția/derula proiecte și activități care să susțină procesul de digitalizare și educație pentru o societate digitalizată.

 

Ocupații care pot fi practicate pe piața muncii

● Proiectanți de software (COR 2512);

● Analist (COR 251201);

● Programator (COR 251202);

● Inginer de sistem software (COR 251205);

● Manager proiect informatic (COR 251206);