Informatică

Prezentarea specializării

Misiunea principală a programului de studii Informatică este pregătirea de specialiști informaticieni care posedă cunoștințe solide de informatică și abilitatea de a le aplica în rezolvarea unor probleme specifice diferitelor domenii. Programul își propune să ofere bagajul de cunoștințe și competențe care să le permită absolvenților integrarea facilă în industria IT dar și posibilitatea de a continua pregătirea profesională prin programe masterale și integrarea ulterioară într-o activitate de cercetare în domeniul informaticii teoretice și aplicative. Obiectivul programului de studii Informatică este de a furniza absolvenților:


Cunoștințe teoretice și practice privind

 • analiza, proiectarea, implementarea și întreținerea aplicațiilor informatice
 • analiza, modelarea, interpretarea și evaluarea unor sisteme complexe
 • analiza problemelor și construirea de modele abstracte/modele formale/modele computaționale
 • utilizarea de concepte teoretice din informatică
 • structura și funcționarea unui sistem de calcul
 • stocarea, organizarea și prelucrarea datelor


Aptitudini/abilități/deprinderi
:

 • implementarea aplicațiilor în limbaje de programare specifice
 • verificarea și testarea aplicațiilor informatice
 • planificarea activității de proiectare și implementare a unor aplicații informatice
 • configurarea și integrarea sistemelor de calcul/ sistemelor software
 • proiectarea și dezvoltarea unor arhitecturi software pentru organizarea și prelucrarea datelor
 • administrarea rețelelor de calculatoare
 • elaborare de documentații și oferire de consultanță în domeniu
 • punerea în practică a unor strategii de asigurare a securității datelor și politicilor de administrare a datelor

Planurile de învățământ

Fișele Disciplinelor

Anul I Semestrul I

Anul I Semestrul II

Anul II Semestrul III

Anul II Semestrul IV

Anul III Semestrul V

Anul III Semestrul VI

Legături între discipline

Grila de corelare a competențelor și ocupațiilor

Competenţe profesionale (conform grilelor RNCIS):

CP1.  Programarea în limbaje de nivel înalt
CP2.  Dezvoltarea şi întreținerea aplicațiilor informatice
CP3.  Utilizarea instrumentelor informatice în context interdisciplinar
CP4.  Utilizarea bazelor teoretice ale informaticii și a modelelor formale
CP5.  Proiectarea şi gestiunea bazelor de date
CP6.  Proiectarea și administrarea reţelelor de calculatoare
CP7.  Utilizarea conceptelor și instrumentelor din domeniul inteligenței artificiale în proiectarea de sisteme inteligente
CP8. Utilizarea tehnologiilor web și a prelucrarilor grafice pentru dezvoltarea de aplicații web și interfețe utilizator


Competenţe transversale(conform grilelor RNCIS)
:


CT1. Aplicarea regulilor de muncă organizată şi eficientă, a unor atitudini responsabile faţă de domeniul didactic-ştiinţific, pentru valorificarea creativă a propriului potenţial, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională
CT2. Desfăşurarea eficientă a activităţilor organizate într-un grup inter-disciplinar și dezvoltarea capacităţilor empatice de comunicare inter-personală, de relaţionare şi colaborare cu grupuri diverse
CT3. Utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare, informare, cercetare şi dezvoltare a capacităţilor de valorificare a cunoştinţelor, de adaptare la cerinţele unei societăţi dinamice și de comunicare în limba română și într-o limbă de circulație internațională


Ocupații potențiale


Absolvenții programului de studii Informatică Română sunt pregătiți pentru a ocupa poziții din categoria Specialiști în tehnologia informației și a comunicațiilor (conform COR – Codul Ocupațiilor din România), în particular:

 • Analist (COR 251201)
 • Programator (COR 251202)
 • Inginer de sistem software (COR 251203)
 • Programator de sistem informatic (COR 251204)
 • Manager proiect informatic (COR 251206)
 • Inginer de dezvoltare a produselor software (COR 251207)
 • Inginer in realizarea, intretinerea si dezvoltarea aplicatiilor web (COR 251208)
 • Specialist în domeniul proiectării asistate de calculator (COR 251401)
 • Specialist în proceduri și instrumente de securitate a sistemelor informatice (COR 251402)
 • Consultant în informatică (COR 251901)