Inteligenta Artificiala si Calcul Distribuit - filiera Intelligent Software Robotics

Prezentarea specializării

Misiunea principală a programului de studii universitare de master Inteligenta Artificiala si Calcul Distribuit, filiera „Intelligent software robotics” este de a asigura obținerea unor competențe specifice desfășurării de activități de cercetare aplicativă în domeniul Informaticii, orientată cu precădere înspre domenii de actualitate cum sunt automatizare, roboți software, neurotehnologii, inteligența artificială sau prelucrarea semnalelor în general. Competențele obținute vor permite absolvenților programului de master să urmeze studii doctorale specifice sau să desfășoare activitate în departamente de dezvoltare software în domeniul IT.

Planurile de învățământ

Plan de invațământ – anul I

Plan de invațământ – anul II

Fișele disciplinelor

Semestrul 1
Fundamentals of Artificial Intelligence/ Fundamente de Inteligenta Artificiala
Computer Vision
Distributed Systems/Sisteme distribuite
Operational Research and Optimization/ Cercetari operationale si optimizare
Introduction to Robotics/Introducere in Robotica
Metaheuristic Algorithms
Dynamical Systems in Machine Learning/ Sisteme dinamice in Invatare automata
Architectures for Parallel Computing/ Arhitecturi dedicate pentru calcul parale
Ethics and Academic Integrity/Etica si integritate academica
Programming I
Volunteering

 

Semestrul 2
Multi-agent Systems/ Sisteme multi agent
Internship
Robotic Process Automation
Special Topics in Artificial Intelligence/ Capitole speciale de Inteligenta Artificiala
Modeling and Verifying Algorithms in Coq/ Modelarea și verificarea algoritmilor in Coq
Data Mining
Data Warehouses
Academic and technical writing
Big Data Technologies/ Tehnologii Big Data
Parallel Computing/ Calcul paralel
Operating Systems I
Logical and Functional Programming
Programming II
Volunteering

Semestrul 3
Machine Learning/ Învățare automată
Neuroscience – Brain Computing Interfaces
Robotics industry project
Text Mining
Computational Game Theory
Advanced Logical and Functional Programming/ Programare logica si functionala avansate
Techniques for Scientific Work
Algorithm Synthesis and Mathematical Theory Exploration/ Sinteza algoritmilor și explorarea teoriilor matematice
Introduction to Quantum Computing/Introducere in calcul quantum
Research Practice I
Volunteering

Semestrul 4
Research Practice II
Msc Thesis Preparation
Scientific Seminar
Intelligent Systems and Machine Learning/ Sisteme inteligente și învățare automată
Volunteering

Grila de corelare a competențelor și ocupațiilor, cf. RNCIS

Cu următoarele competenţe la absolvire:

 

Competențe-cheie:
● Competențe în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii
● Competențe personale, sociale și de a învăța să înveți
● Competențe digitale/de automatizare
● Competențe antreprenoriale

 

Competențe profesionale:
● Competențe de analiză a problemelor, de construire de modele abstracte, de algoritmizare
a sarcinilor, de interpretare și corelare a datelor de intrare într-o aplicație reală
● Competențe de a configura, administra, întreține și monitoriza un sistem real time/autonom
● Competențe de a analiza cerințe, de a documenta, modela, dezvolta, testa și evalua
sisteme informatice autonome.
● Competențe de a gestiona un proiect/sistem autonom: planificarea, organizarea și
gestionarea unui proiect software de automatizare
● Competențe de a utiliza interfețe om-mașină pentru dezvoltarea de aplicații
● Competențe de a identifica, optimiza și implementa metode specifice aplicațiilor software
automatizate
● Competențe de analiză a proceselor cognitive din punct de vedere algorithmic.

 

Competențe transversale:
a) Competențe personale:
● Aplicarea regulilor de muncă organizată și eficientă, a unor atitudini responsabile față de
domeniul de specialitate, cu respectarea principiilor, normelor și a codului de etică
profesională.
● Identificarea oportunităților de formare profesională continuă și valorificarea eficientă a
resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare.
Competențe interpersonale:
● Asumarea rolului și responsabilităților din cadrul unei echipe interdisciplinare, utilizarea
unor tehnici de comunicare și relaționare eficientă și dezvoltarea capacităților empatice
de comunicare inter-personală.
● Abilități de lucru productiv, individual şi în echipă, într-un context interdisciplinar,
dobandite din participarea la proiecte internaționale de cercetare și industriale realizate în
colaborare cu companii IT
c) Competențe de cetățenie globală:
● Implicarea în activități destinate unor grupuri sociale diverse și utilizarea expertizei
profesionale pentru a iniția/derula proiecte și activități care să susțină procesul de
digitalizare și educație pentru o societate digitalizată