Prezentarea specializării
Cu următoarele competenţe la absolvire:

capacitatea de a înţelege şi opera cu concepte fundamentale din domeniul ştiinţelor informaţiei şi a calculatoarelor;
capacitatea de a modela, simula şi rezolva probleme ce apar în diferite domenii şi care necesită utilizarea unui sistem de calcul;
capacitatea de a analiza cerinţele utilizatorilor, de a identifica soluţii, de a compara şi selecta instrumente teoretice şi software adecvate;
capacitatea de a comunica pe teme profesionale cu specialişti în informatica şi de a elabora rapoarte tehnice sau articole ştiinţifice;
capacitatea de a transfera cunoştinţe şi de a instrui în domeniul informaticii la nivelul învăţământului liceal;
capacitatea de a lucra individual şi în echipă într-un context interdisciplinar şi de a respecta normele de etică specifice domeniului;
capacitatea de a se familiariza cu noi concepte şi de a se adapta rapid la noile tehnologii ce apar în domeniul informaticii.
Grila de corelare a competențelor și ocupațiilor,cf. RNCIS