Intelligent Software Robotics

Prezentarea specializării

Misiunea principală a programului de studii universitare de masterat Intelligent software
robotics este de a asigura obținerea unor competențe specifice desfășurării activităților de
cercetare aplicativă în domeniul de studii Informatică, orientată cu precădere înspre domenii de
actualitate cum sunt automatizare, roboți software, neurotehnologii, inteligența artificială sau
prelucrarea semnalelor în general. Competențele obținute vor permite absolvenților programului
de studii universitare de masterat să urmeze studii universitare de doctorat specifice sau să
desfășoare activitate în cadrul departamentelor de dezvoltare software în domeniul IT.

Obiectivul programului de studii universitare de masterat Intelligent software robotics
din cadrul domeniului de studii Informatică este de a pregăti specialiști care să posede atât
competențe generale, necesare oricărui absolvent al unui program de studii universitare de
masterat în domeniul Informatică, cât și competențe specifice din arii, precum automatizare,
roboți software, neurotehnologii, inteligența artificială sau prelucrarea semnalelor.

Planurile de învățământ

Plan de invațământ – anul II

Fișele disciplinelor

Anul I Semestrul I

Grila de corelare a competențelor și ocupațiilor

Competențe-cheie:

CC1. Competențe în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii;

CC2. Competențe personale, sociale și de a învăța să înveți;
CC3. Competențe digitale/de automatizare;
CC4. Competențe antreprenoriale.

Competențe profesionale:
CP1. analiza problemelor, construirea de modele abstracte, algoritmizarea sarcinilor,
interpretarea și corelarea datelor de intrare într-o aplicație reală;

CP2. configurarea, administrarea, întreținerea și monitorizarea unui sistem real time/
autonom;

CP3. analiza cerințelor, documentarea, modelarea, proiectarea, dezvoltarea, testarea și
evaluarea unor sisteme informatice automatizabile;

CP4. capacitatea de a gestiona un proiect/sistem autonom - planificarea, organizarea și
gestionarea unui proiect software de automatizare;

CP5. capacitatea de a utiliza interfețe om-mașina pentru dezvoltarea de aplicații;
CP6. capacitatea de a identifica, optimiza și implementa metode specifice aplicațiilor
software automatizate;

CP7. capacitatea de analiză a proceselor cognitive din punct de vedere algoritmic.

Competențe transversale:

a) Competențe personale:

  CT1. Aplicarea regulilor de muncă organizată și eficientă, a unor atitudini responsabile față de
domeniul de specialitate, cu respectarea principiilor, normelor și a codului de etică
profesională;

  CT2. Identificarea oportunităților de formare profesională continuă și valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare.

b) Competențe interpersonale:

  CT3. Asumarea rolului și responsabilităților din cadrul unei echipe interdisciplinare, utilizarea unor tehnici de comunicare și relaționare eficientă și dezvoltarea capacităților empatice de comunicare inter-personală.

c) Competențe de cetățenie globală:

  CT4. Implicarea în activități destinate unor grupuri sociale diverse și utilizarea expertizei profesionale pentru a iniția/derula proiecte și activități care să susțină procesul de digitalizare și educație pentru o societate digitalizată.

Ocupații care pot fi practicate pe piața muncii

Inginer de sistem în informatica (COR 251203 )

● Analist (COR 251201);

● Programator (COR 251202);

Programator de sistem informatic (COR 251204)

● Inginer de sistem software (COR 251205);

● Manager proiect informatic (COR 251206);