Prezentarea specializării
Misiunea principală a programului de studii Informatică este pregătirea de specialiști informaticieni care posedă cunoștințe solide de informatică și abilitatea de a le aplica în rezolvarea unor probleme specifice diferitelor domenii. Programul își propune să ofere bagajul de cunoștințe și competențe care să le permită absolvenților integrarea facilă în industria IT dar și posibilitatea de a continua pregătirea profesională prin programe masterale și integrarea ulterioară într-o activitate de cercetare în domeniul informaticii teoretice și aplicative. Obiectivul programului de studii Informatică este de a furniza absolvenților:

Cunoștințe teoretice și practice privind
 • analiza, proiectarea, implementarea și întreținerea aplicațiilor informatice
 • analiza, modelarea, interpretarea și evaluarea unor sisteme complexe
 • analiza problemelor și construirea de modele abstracte/modele formale/modele computaționale
 • utilizarea de concepte teoretice din informatică
 • structura și funcționarea unui sistem de calcul
 • stocarea, organizarea și prelucrarea datelor

Aptitudini/abilități/deprinderi:
 • implementarea aplicațiilor în limbaje de programare specifice
 • verificarea și testarea aplicațiilor informatice
 • planificarea activității de proiectare și implementare a unor aplicații informatice
 • configurarea și integrarea sistemelor de calcul/ sistemelor software
 • proiectarea și dezvoltarea unor arhitecturi software pentru organizarea și prelucrarea datelor
 • administrarea rețelelor de calculatoare
 • elaborare de documentații și oferire de consultanță în domeniu
 • punerea în practică a unor strategii de asigurare a securității datelor și politicilor de administrare a datelor
Fișele disciplinelor

ANUL I

Semestrul 1
ALGEBRĂ ȘI GEOMETRIE ANALITICĂ
ALGORITMI ȘI STRUCTURI DE DATE 1
ARHITECTURA CALCULATOARELOR
LIMBA ENGLEZĂ 1
LOGICĂ COMPUTAȚIONALĂ
PROGRAMARE 1
CONSILIERE PROFESIONALĂ ȘI ORIENTARE ÎN CARIERĂ
Semestrul 2
ALGORITMI ȘI STRUCTURI DE DATE 2
CALCUL DIFERENȚIAL ȘI INTEGRAL
ELEMENTE DE DESIGN WEB
LIMBA ENGLEZĂ 2
LIMBAJE FORMALE ȘI TEORIA AUTOMATELOR
METODE ȘI PRACTICI ÎN INFORMATICĂ
PROGRAMARE 2
STAGIU DE PRACTICĂ 1
STAGIU IT

ANUL II

Semestrul 3
BAZE DE DATE 1
LIMBA ENGLEZĂ 3
METODE FORMALE ÎN DEZVOLTAREA APLICAȚIILOR SOFTWARE
PROGRAMARE 3
PROGRAMARE LOGICĂ
PROIECT INDIVIDUAL
SISTEME DE OPERARE 1
STRUCTURI DE DATE AVANSATE
TEORIA GRAFURILOR ȘI COMBINATORICĂ
Semestrul 4
BAZE DE DATE 2
INGINERIE SOFTWARE
LIMBA ENGLEZĂ 4
PROBABILITĂȚI ȘI STATISTICĂ
PROGRAMARE LOGICĂ ȘI FUNCȚIONALĂ
PROGRAMARE PE DISPOZITIVE MOBILE
PROIECT COLECTIV
REȚELE DE CALCULATOARE
SISTEME DE OPERARE 2
STAGIU DE PRACTICĂ 2

ANUL III

Semestrul 5
CAPITOLE SPECIALE DE INFORMATICĂ
ECUAȚII DIFERENȚIALE
INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ
MANAGEMENTUL PROIECTELOR INFORMATICE
MEDII DE PROIECTARE ȘI PROGRAMARE
METODOLOGIA REALIZĂRII LUCRARII DE LICENȚĂ
PROGRAMAREA SISTEMELOR ÎM TIMP REAL
ȘABLOANE DE PROIECTARE
TEHNOLOGII WEB
TESTAREA SISTEMELOR SOFTWARE
Semestrul 6
CLOUD COMPUTING ȘI IoT
DEZVOLTAREA DE APLICAȚIILOR PE PLATFORMA .NET
ELABORAREA LUCRARII DE LICENȚĂ
GRAFICĂ ȘI INTERFEȚE UTILIZATOR
METODE NUMERICE
MODELARE ECONOMICĂ
PROGRAMARE CONCURENTĂ ȘI DISTRIBUITĂ
SISTEME INTELIGENTE
SECURITATE ȘI CRIPTOGRAFIE
Legături între discipline
Grila de corelare a competențelor și ocupațiilor
Competenţe profesionale (conform grilelor RNCIS):

CP1.  Programarea în limbaje de nivel înalt
CP2.  Dezvoltarea şi întreținerea aplicațiilor informatice
CP3.  Utilizarea instrumentelor informatice în context interdisciplinar
CP4.  Utilizarea bazelor teoretice ale informaticii și a modelelor formale
CP5.  Proiectarea şi gestiunea bazelor de date
CP6.  Proiectarea și administrarea reţelelor de calculatoare
CP7.  Utilizarea conceptelor și instrumentelor din domeniul inteligenței artificiale în proiectarea de sisteme inteligente
CP8. Utilizarea tehnologiilor web și a prelucrarilor grafice pentru dezvoltarea de aplicații web și interfețe utilizator


Competenţe transversale(conform grilelor RNCIS):

CT1. Aplicarea regulilor de muncă organizată şi eficientă, a unor atitudini responsabile faţă de domeniul didactic-ştiinţific, pentru valorificarea creativă a propriului potenţial, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională
CT2. Desfăşurarea eficientă a activităţilor organizate într-un grup inter-disciplinar și dezvoltarea capacităţilor empatice de comunicare inter-personală, de relaţionare şi colaborare cu grupuri diverse
CT3. Utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare, informare, cercetare şi dezvoltare a capacităţilor de valorificare a cunoştinţelor, de adaptare la cerinţele unei societăţi dinamice și de comunicare în limba română și într-o limbă de circulație internațională


Ocupații potențiale

Absolvenții programului de studii Informatică Română sunt pregătiți pentru a ocupa poziții din categoria Specialiști în tehnologia informației și a comunicațiilor (conform COR – Codul Ocupațiilor din România), în particular:
 • Analist (COR 251201)
 • Programator (COR 251202)
 • Inginer de sistem software (COR 251203)
 • Programator de sistem informatic (COR 251204)
 • Manager proiect informatic (COR 251206)
 • Inginer de dezvoltare a produselor software (COR 251207)
 • Inginer in realizarea, intretinerea si dezvoltarea aplicatiilor web (COR 251208)
 • Specialist în domeniul proiectării asistate de calculator (COR 251401)
 • Specialist în proceduri și instrumente de securitate a sistemelor informatice (COR 251402)
 • Consultant în informatică (COR 251901)