Matematică-informatică

Planurile de învățământ

Fișele disciplinelor

Grila de corelare a competențelor și ocupațiilor

Cu următoarele competenţe profesionale la absolvire:

– operarea cu noţiuni și metode matematice;
– prelucrarea matematică a datelor, analiza şi interpretarea unor fenomene şi procese;
– elaborarea şi analiza unor algoritmi pentru rezolvarea problemelor;
– conceperea modelelor matematice pentru descrierea unor fenomene;
– programarea în limbaje de nivel înalt;
– analiza, testarea şi utilizarea sistemelor informatice.

Competenţe transversale:

– aplicarea regulilor de muncă riguroasă şi eficientă, manifestarea unor atitudini responsabile faţă de domeniul ştiinţific şi didactic, pentru valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în situaţii specifice, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională;
– desfăşurarea eficientă și eficace a activităţilor organizate în echipă;
– utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.